Działalność Oxygen Forest Poland

16.000.000.000 PLN wynosi rynek CO2 w Polsce


1 ha plantacji pochłania ok. 100 ton CO2 rocznie


wysokogatunkowe drewno o szerokim zastosowaniu


Neutralność Klimatyczna Polska 2050

cztery do pięciu wycinek jednego drzewa w czasie zaledwie 20 lat na ok. 2m3 (drzewo po ścięciu odrasta z pnia)


Pierwsza wycinka już po 7-8 latach, kolejne po 5-6 latach

Niwelowanie śladu węglowego


Tworzenie kolejnych plantacji szybkorosnących drzew Paulownia


Rozwój badań nad pochłanialnością CO2 poprzez zakładanie plantacji drzew szybkorosnących


Dystrybucja zielonych certyfikatów


Tokenizacja sadzonek Paulowni

Główne zadania

Potencjał Paulownii:

Paulownia to rentowny biznes:

Powrót na stronę główną
  • rozwój zielonego marketingu Twojej firmy i marki
    poprzez promocję Zielonego Certyfikatu

  • czynny udział w poprawie środowiska poprzez dołożenie cegiełki do pochłaniania CO
    2

  • uznanie ze strony Twoich klientów i współpracowników

  • pozyskanie nowych świadomych ekologicznie klientów

  • efektywne zagospodarowanie nieużytków

  • wkład w zmniejszenie wycinki drzew z Lasów Państwowych

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

Oxygen Forest Poland sp. z o.o.
Rdzawa 18
32-732 Kamionna
NIP: 8681968786
REGON: 367080291
KRS: 0000674420

Wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Fromularz kontaktowy

Copyright ©2022 Blue Timber S.A. All Rights Reserved

Wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 102 000 zł opłacony w całości

Blue Timber S.A. ul. Opatkowicka 10B; 30-499 Kraków;
NIP: 679 317 26 37; REGON: 380916641; KRS: 0000742886
Numer konta bankowego: 20 1600 1462 1851 7187 1000 0001

Relacje Inwestorskie

List do akcjonariuszy

Władze spółki

Dokumenty korporacyjne

Walne zgromadzenia

Powrót na stronę główną